Násypy v bažinách by měly být navrženy s ohledem na: hloubku a typ bažiny, kategorii železniční trati, druh použité zeminy, výšku násypu podle projektového profilu, sklon minerálního dna bažiny a terénem.

Klasifikace bažin je uvedena v odstavci 2.6 této příručky a druhy rašeliny a fyzikální a mechanické vlastnosti ložisek bažin jsou určeny na základě údajů z inženýrskogeologických průzkumů.

Při navrhování náspů v bažinách je třeba dodržovat následující pravidla:

Ø – přechod močálu trasou by měl být v nejužších místech, hlavně v oblastech s menší hloubkou a minimálním příčným sklonem minerálního dna;

Ø – doba stabilizace sedání nábřeží by měla být omezena na dobu výstavby;

Ø – zajistit odvodnění močálu před zahájením výkopových prací v případech, kdy je to technicky možné a ekonomicky proveditelné;

Ø – násypy konstruovat primárně z odvodňovacích zemin na celou jejich výšku, spodní část násypu navrhovat pouze výpočtem.

Při absenci drenážních zemin lze pro násypy v bažinách typu I a II použít prachovitý písek nebo lehkou písčitou hlínu. Použití těchto zemin pro násypy v bažinách typu III, jakož i jiné jílovité zeminy v bažinách všech typů, je povoleno pouze pro horní podzemní část náspů za následujících podmínek:

Ø – pro spodní část násypů je nutné použít drenážní zeminy;

Ø – převýšení okraje spodní části násypu z drenážních zemin nad povrchem bažiny nebo nad vodním horizontem by mělo být nastaveno alespoň na 0,5 m;

Ø – příčný profil nadzemní části násypu a obrys jeho vrcholu navrhnout podle složení, stavu a vlastností použité jílovité zeminy nebo bahnitého písku.

Velikost převýšení okraje náspů nad povrchem bažin by měla být určena podle tabulky. 3.3.

stůl 3. 3

Výška hrany nad povrchem, m

hladina podzemní vody

Písčitý písek, lehká písčitá hlína

Písčitý písek, lehká písčitá hlína

Násypy z bahnitého písku a lehké písčité hlíny, vybudované v již odvodněných nebo odvodněných bažinách, mohou být navrženy s výškou 2 m nebo více, na základě hladiny podzemní nebo povrchové vody pozorované v odvodňovacích příkopech.

Náspy v bažinách lze konstruovat s úplným odstraněním rašeliny a jejich výsadbou na minerální dno.

Při hloubce rašeliniště do 2 m jsou náspy snižovány z důvodu těžby rašeliny na minerální dno močálu (obr. 3.11, 3.12), při hloubce rašeliniště 2 až 4 m lze náspy budovat s částečnou rašelinou. odstranění (obr. 3.13, 3.14) nebo bez odstranění rašeliny (obr. 3.12). Mocnost zasypané vrstvy násypu v bažinách I. typu se předpokládá minimálně 2,5 m.

ČTĚTE VÍCE
Jak se Corydalis opyluje?

U všech variant odstraňování rašeliny je nutné provést technické a ekonomické srovnání s variantami výstavby násypu o výšce 3 m a více bez výkopu.

Násypy v bažinách typu II a III klesají k minerálnímu dnu (obr. 3.11, 3.12).

V bažině I. typu by měl být navržen násyp do výšky 3 m s předpokladem úplného nebo částečného odstranění rašeliny z podkladu s nahrazením rašeliny minerální zeminou v závislosti na hloubce bažiny. Částečné odstranění rašeliny je povoleno pod náspy drenážních zemin do výšky 3 m, v bažinách typu I, hlubokých 2 – 4 m. Hloubka příkopů budovaných k nahrazení rašeliny drenážní zeminou se stanoví na základě součtu výšek násypu nad povrchem močálu a hloubku rýhy na odtěžení rašeliny, která musí být minimálně 3 m. Podíl celkové výšky násypu H včetně části umístěné pod povrchem močálu a hodnoty vypočteného sedání S k mocnosti zhutněné rašelinové vrstvy u paty násypu h b musí být minimálně 2: 1. Strmost sklonu těžební rýhy je 1 : m by měla být nastavena v závislosti na způsobu provedení. práce – od 1:0 do 1:0,5.

Násypy o výšce nad 3 m, vybudované v bažinách I. typu s hloubkou nad 4 m, jsou navrženy v souladu s příčným profilem (obr. 3.11) s předpokladem využití rašeliny jako přirozeného podkladu pro podloží. .

V tomto případě, stejně jako v případě částečného výkopu, je nutné objem výkopových prací stanovit s přihlédnutím k sedání násypu z důvodu stlačitelnosti rašeliny na patě podloží.

Výše sedání násypů do výšky 4 m může být stanovena ve fázi zpracování projektu dle tabulky. 3.2; míru sedání na okrajích těžebních rýh rašeliny S při navrhování násypů z prachovitých písků a lehkých písčitých hlín (obr. 3.14) lze uvažovat rovnou 10 % tloušťky utlačené rašelinové vrstvy.

Rýže. 3.11. — Návrh náspu do výšky 3 m v bažině I. typu, do hloubky 2 m, z odvodňovacích zemin: 1 – odvodňovací zemina; 2 – minerální dno bažiny; 3 – rašelina; 4 – příkop; H – výška náspu

Rýže. 3.12. — Návrh náspu v bažině typu II z drenážních zemin: 1 — drenážní zemina; 2 – minerální dno bažiny; 3 – rašelina; 4 – příkop; H – výška náspu

Rýže. 3.13. — Stavba náspu v bažině III typ s vorem, hloubka více než 4 m, z odvodňovacích zemin vyšší než 0,8 m výšky: 1 – odvodňovací zemina; 2 – minerální dno bažiny; 3 – rašelinový splav; 4 – berm; H – výška náspu

ČTĚTE VÍCE
Je možné prořezávat mangovník?

Rýže. 3.14. – Konstrukce náspů do výšky 3 m, v bažině I. typu, hluboké 2 – 4 m: a – z odvodňovacích zemin; b – z jemných písků a písčitých hlín; 1 – povrch bažiny; 2 – minerální dno bažiny; 3 – rašelina; 4 – příkop; 5 – násypová zemina; hз je hloubka nahrazení půdy drenážní půdou; h — mocnost rašeliny pod dnem náspu; S—sedání paty násypu, stanovené výpočtem; hв je hloubka rašeliny; Нр – výška násypu podle výpočtu

Sedání základny násypů o výšce větší než 4 m, pokud je nutné objasnit objem výkopových prací, se vypočítá pomocí vzorce:

kde H je výška náspu; ρн—hustota zeminy v náspu, g/cm3; hб — celková mocnost stlačitelných vrstev bažinných sedimentů; Еср je průměrný modul deformace stlačitelných vrstev, kPa, určený podle vzorce:

kde Hi je tloušťka jednotlivých vrstev rašeliny, bahna, cm; Ei je deformační modul jednotlivých vrstev rašeliny, nastavený v závislosti na složení a stavu rašelinových ložisek.

Rýže. 3.15. Konstrukce náspů vysokých více než 3 m v bažině I. typu, do hloubky 2 m: a – z jemného písku a bahna; b – z lehkých písčitých hlín s příčným sklonem minerálního dna bažiny ne strmějším než 1: 10; 1 – povrch bažiny; 2 – povrch minerálního dna bažiny; 3 – rašelina; 4 – příkop; 5 – odvodnění půdy; 6 – násypová zemina; hз je hloubka nahrazení rašeliny drenážní zeminou; Нр – návrhová výška násypu

Zpřesněný výpočet sedání základu násypu na rašelinový podklad by měl být proveden na základě výsledků tlakových zkoušek bažinných sedimentů.

Násypy budované v bažinách typu II musí být navrženy bez ohledu na jejich výšku, s úplným odstraněním rašeliny stabilní konzistence a osazením násypu na minerální dno bažiny (obr. 3.15).

Hloubka rašelinových nádob by se měla rovnat tloušťce půdy a vegetačního krytu, ale ne méně než 1 m.

V lesních oblastech je povoleno místo odstraňování rašeliny budovat násypy na svažích, za předpokladu studie proveditelnosti konstrukčního řešení a jsou splněny tyto podmínky: celková výška násypů pod povrchem svážnic s přihlédnutím k jeho prověšená část musí být nejméně 3 m; Při provozu komunikace musí být sklony trvale pod hladinou podzemní vody.

ČTĚTE VÍCE
V jakém měsíci mám zasadit rajčata?

Sedání základu násypu S v bažinách typu III je určeno vzorcem

S = Scom + Sex, (3.3)

kde Sсж je sediment v důsledku stlačení silnějších vrstev bažinných sedimentů; Svyd – sediment v důsledku vytlačené části bažinných sedimentů, které nemají únosnost, rovnající se celkové mocnosti těchto sedimentů.

Rýže. 3.16. Konstrukce náspů o výšce větší než 3 m v bažině I. typu s mocností rašeliny větší než 4 m: a – z odvodňovacích zemin; b – z jemného písku a bahnité písčité hlíny; 1 – povrch bažiny; 2 – povrch minerálního dna bažiny; 3 – rašelina; 4 – příkop; 5 – odvodnění půdy; 6 – jemný prachovitý písek; 7—hlinitá písčitá hlína; S—usazení základny náspu; Нр — návrhová výška násypu; h je mocnost vrstvy rašeliny pod násypem

Tloušťka stlačené vrstvy rašeliny h®, m

Sedání paty násypů S, % ho ve výškách násypů, m

1,2 – 3 (s částečným odstraněním rašeliny)