Původní Původní text مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقذذرَََِا َّذارَََِا َا رَة Translit Wa Qulnā Y ā ‘ Ā damu A skun ‘A n ta Wa Zawjuka A l-Ja nn ata Wa Kulā Minhā RaghadāanĤaythu Shi’tumā Wa Lā Ta q rabā Hadhihi A shShajarata Fatakūnā Mina A ž-Žālim ī na Elmir Kuliev Řekli jsme: „Ó Adame! Usaďte se se svou ženou v ráji. Jezte do sytosti, kdekoli chcete, ale nepřibližujte se k tomuto stromu, nebo se stanete jedním z provinilců.” Abu Adel A my jsme řekli: „Ó Adame! Usaďte se se svou ženou (Evou) v ráji a jezte (plody ráje) odtud pro potěšení, kdekoli si budete přát, ale (jen) se nepřibližujte k tomuto stromu, abyste (tím) neupadli do neposlušnosti k Alláhovi a) skončit od (čísla) nespravedlivých.” Výklad al-Saadiho Řekli jsme: „Ó Adame! Usaďte se se svou ženou v ráji. Jezte do sytosti, kdekoli chcete, ale nepřibližujte se k tomuto stromu, nebo se stanete jedním z provinilců.” [[Po stvoření Adama a důkazu jeho nadřazenosti mu Alláh Všemohoucí prokázal další velké milosrdenství a stvořil mu ženu ze sebe, aby v ní našel mír a komunikoval s ní. Alláh jim dovolil usadit se v zahradě Eden a jíst spoustu úžasného ovoce a zeleniny, kdekoli chtěli. Všemohoucí řekl: „V něm nebudete hladoví a nazí. V něm nebudete trpět žízní a horkem“ (20–118). Měli však zakázáno přiblížit se k jednomu z rajských stromů. Jaký byl tento strom, nejlépe zná Alláh. Zakázal jim, aby se k němu přiblížili, aby je otestovali, nebo z nějakého jiného důvodu, který nám není znám. Bylo jim řečeno, že pokud neuposlechnou příkazy Alláha, jistě se ocitnou mezi nespravedlivými hříšníky. Takové varování znamenalo, že zákaz byl kategorický. Jakmile se o tom mužův nepřítel dozvěděl, začal Adama a jeho ženu podněcovat. Lákal je krásnými sliby a zval je, aby ochutnali zakázané ovoce, dokud nepodlehnou pokušení. Všemohoucí řekl: „Ďábel je začal podněcovat, aby odhalil jejich hanebná místa, která jim byla skryta. Řekl jim: “Váš Pán vám zakázal tento strom jen proto, abyste se nestali anděly nebo nesmrtelnými.” Přísahal jim: “Vážně, jsem vám upřímným příznivcem.” Svedl je dolů (vyvedl je z ráje nebo je inspiroval k hříchu) podvodem, a když jedli z tohoto stromu, odhalily se jejich intimní části a začali na sebe lepit nebeské listy. Tehdy na ně jejich Pán zavolal: „Copak jsem vám nezakázal tento strom a neřekl jsem vám, že ďábel je pro vás otevřeným nepřítelem?“ (119:7-20). Adam a jeho žena byli svedeni Satanovými falešnými sliby a poslouchali jeho rady. Dokázal je vyvést z Příbytku blaženosti a hojnosti a přivést je do Příbytku tvrdé práce a únavy.]] Ibn Kathir

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody čínské švestky?

Alláh poctil Adama a přikázal všem andělům, aby se před ním poklonili, a všichni tak učinili kromě Iblise. A pak Alláh dovolil Adamovi žít a jíst kdekoli v ráji.

Al-Hafiz Abu Bakr Mardawaih vyprávěl z Abu Dharra, že řekl: „Ó posle Alláhův, byl Adam prorok?“, na což Alláhův posel (pokoj a požehnání Alláha s ním) odpověděl: „ ُ اللَّهُ قُبُ »لً “Ano, prorok a posel, Alláh k němu mluvil přímo.”

“Ó Adame! Usaďte se v ráji se svou ženou.” Verš (2:35) naznačuje, že Hawwa byla stvořena předtím, než Adam vstoupil do ráje. Muhammad ibn Ishaq řekl: „Poté, co Alláh dokončil napomenutí Iblíse za to, že se nepoklonil Adamovi, který zná jména, Alláh řekl: يَـاءَادَمُ أَنبِئْْهممآَََهَآسِهََسِهََسِهَ Řekni jim o jejich jménech.” Pokračoval ke slovům: إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Opravdu to víš, moudrý. Potom Adam usnul, jak uvádí vlastníci Písma, a to prohlásil i Ibn Abbás. Potom Alláh vzal jedno z Adamových levých žeber a přikázal, aby se stalo tělem, zatímco Adam ještě spal a neuvědomoval si to. Potom Alláh stvořil Adamovu manželku Hawwu z jeho žebra a učinil z ní ženu, aby mu mohla být útěchou. Když se Adam probudil a uviděl Havvu vedle sebe, řekl: “Toto je moje maso a krev, toto je moje žena.” Adam se pak utěšoval Havvou. Potom Alláh oženil Adama s Havwou a dal mu pokoj a řekl mu: Všechna práva vyhrazena. Usaďte se se svou ženou v ráji. Jezte volně, kde chcete, ale nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali jedním z provinilců. Alláh řekl Adamovi: Ale nepřibližuj se k tomuto stromu. Pro Adama to byla zkouška. Panuje neshoda ohledně zde zmíněného typu stromu. Někteří říkali, že to byla réva, ječmen, datlová palma, fíkovník atd. Někteří říkali, že je to takový strom, že kdokoli z něj bude jíst, bude osvobozen od výkonu přirozených potřeb. Také se říkalo, že to byl strom, ze kterého se andělé krmili, aby získali věčnost. Imám Abu Jafar ibn Jarir řekl: „Správný názor je, že Alláh zakázal Adamovi a jeho ženě jíst plody určitého stromu v ráji, ale oni jedli z něj. Nevíme, co to bylo za strom, protože. Alláh o tom v Koránu nic nezmínil, ani autentická Sunna o tom nic neříká. Existují názory, že to byl ječmen, hrozny nebo fíkovník. Je možné, že to byl jeden z těch stromů. Ale toto poznání nepřináší žádný užitek, stejně jako neškodí neznalost povahy stromu.“ Alláh ví nejlépe. Ar-Razi vyjádřil podobný názor ve svém tafsíru a toto je správný názor.

ČTĚTE VÍCE
Co je dražší Epps nebo minerální vlna?

zakázané ovoce
Ibn Abbas (r.a.) řekl:
“Když Iblis slyšel, že Alláh všemohoucí dovolil Adamovi (as) jíst plody ráje, kromě plodů jednoho stromu, Iblis se z toho radoval. A řekl: “Jistě, vyvedu je oba z ráje.” Pak se Iblis schovával a skrýval po nebeských cestách. Dokud nedorazil ke dveřím ráje. Ale Alláh, ačkoli znal Iblisovo tajemství, mu dal příležitost spáchat takový čin, aby naplnil vůli Páně.

“Když páv vyšel z ráje, Iblis se s ním setkal.” Páv měl 2 křídla. Když otevřel svá křídla, přikryl jimi Sidratul-Muntaha – strom, jehož kořeny jsou na Arše a jehož větve vstupují do každého paláce ráje. Páv měl ocas ze zeleného smaragdu a všechna paví peří měla bílé perly. Oči měl z červeného korundu. A byl nejkrásnější ze všech rajských ptáků – svým zpěvem a hlasem. Občas páv opustil ráj, obletěl nebesa a vrátil se zpět do ráje.
Iblis začal mluvit s pávem měkkým jazykem a sladkými slovy.
A on říká:
– Ó báječně stvořený ptáčku, s krásným hlasem, nejsi jedním z rajských ptáků?
Peacock odpovídá:
– Ano, jsem jedním z rajských ptáků. Jmenuji se páv. A kdo jsi ty?
Iblis odpověděl:
– Jsem jedním z andělů blízkých Alláhu Všemohoucímu. Už dlouho jsem se chtěl podívat do ráje a podívat se na vše, co Alláh všemohoucí připravil pro obyvatele ráje. Můžeš mě přivést do ráje? Pokud mě vstoupíš do ráje, naučím tě tři slova. Kdo o nich říká, nezestárne, neonemocní a nikdy nezemře.
Peacock se ptá:
– Zemřou obyvatelé Ráje?
Iblis odpovídá:
– Ano, stárnou, onemocní a také umírají, kromě těch, kteří znají tato tři slova. – A Iblis přísahal ve jménu Alláha Všemohoucího. A když páv uslyšel Iblisovu přísahu, uvěřil Iblisovi, protože si nedokázal představit, že by někdo mohl přísahat ve jménu Alláha Všemohoucího a zároveň lhát.
A páv odpovídá:
“Opravdu potřebuji tato 3 slova, ale obávám se, že se o tom dozví majitel Ráje Rizvan a nepustí nás do Ráje.” Ale já k tobě pošlu hada, je to pán všech zvířat ráje.

Pak k hadovi přišel páv. Had měl v té době podobu velblouda, měl nadýchanou vlnu, která se rozlévala do sedmdesáti barev. Had měl hřívu z perel, ocas z korundu a voněl miska. Stanovištěm hada v ráji bylo Jannatul-Ma’wa. Adam a XIava cestovali s hadem rájem a ona mluvila o všech stromech ráje. Protože had, jako pán všech zvířat, věděl o všech stromech. A když páv řekl hadovi o tom, co slyšel od Iblise, had spěchal za Iblisem. A potkala ho u brány ráje. Iblis řekl hadovi totéž, co řekl pávovi, a pak přísahal ve jménu Alláha Všemohoucího.
A pak had říká:
– Věřím ti, ale jak tě přivedu do ráje?
Iblis odpovídá:
“Vidím, že máš v puse tesáky, mezi těmito tesáky je prázdný prostor.” Vlezu na toto prázdné místo a schovám se tam.
Had otevřel tlamu a Iblis skočil do hadovy tlamy a schoval se mezi tesáky. Od té doby se hadí tesáky staly jedovatými.
Had vstoupil do ráje spolu s Iblisem. I když o tom majitel Paradise Rizvan věděl, neudělal nic, aby dosáhl toho, co se muselo stát.
Když had a Iblis dosáhli středu ráje, řekla:
– Vyjít.
Ale Iblis odpovídá:
– Mám obchod v ráji s Adamem a XIav. Chci s nimi mluvit zevnitř tebe (z tvých úst). Pokud mě nenecháš ve svých ústech, pak tě tato 3 slova nenaučím.
Pak had přišel k Hawě a Iblis začal rozhovor (a Hawa si myslela, že to byl had, který k ní mluví):
– Oh, Chavo. Copak nevíš, že jsi se mnou v ráji a já ti vyprávím o všech stromech v ráji. A vše, co vám říkám, je pravda.
Khava odpovídá:
– Ano.
Iblis pak říká:
– Oh, Chavo. Řekněte mi, co je vám v ráji dovoleno a co je vám v ráji zakázáno?
Chava říká:
“Všechno je nám dovoleno, kromě plodů jednoho stromu.”
Iblis se ptá:
– Víte, proč je vám tento strom zakázán?
Khava odpovídá:
– Ne, nevím.
Pak Iblis říká:
– Vím. Všemohoucí Alláh vám zakázal plody tohoto stromu, protože nechce, aby se vám stalo to, co se stalo tomu, kdo je pod tímto stromem.
Pak se Chava ptá:
– Co se stalo s tím pod tímto stromem?
Iblis odpovídá:
– Hledejte sami sebe.
Když to Chava slyšela, sestoupila z postele a vydala se k tomu stromu. V tuto chvíli Iblis jako blesk vyletí z hadovy tlamy a posadí se pod tento strom. Khava se blíží ke stromu a vidí, že tam někdo sedí. A z dálky říká:
– Kdo to sedíš pod stromečkem?
On odpovídá:
“Jsem jedním ze stvoření Všemohoucího.” Byl jsem v tomto ráji 2000 let. Stvořil mě stejně jako tebe. Přivedl do mě duši a také přikázal všem andělům, aby se mi poklonili, usadil mě zde v ráji a zakázal mi jíst plody tohoto stromu. A nejedl jsem plody tohoto stromu, dokud mi jeden z andělů nedal pokyn: „Ty jíte z tohoto stromu, opravdu, kdokoli bude jíst plody tohoto stromu, zůstane navždy v ráji. Jedl jsem z tohoto stromu a jsem v ráji 2000 let až dodnes. Neonemocním, nestárnu a neumřu. A já neopustím ráj.”
A znovu přísahal ve jménu Alláha Všemohoucího. Iblis říká Hawovi:
– Oh, Chavo. Předběhněte svého manžela. Kdo ochutná plody tohoto stromu jako první, bude mít důstojnost nad ostatními.
Chava se radostně vrátila k Adamovi (as) a ona hlásila, co had řekl. A řekla Adamovi (as) o jednom stvoření Alláha Všemohoucího, který byl pod tím stromem, který přísahal ve jménu Alláha, že pro ně chce jen dobré věci. Chava následovala k zakázanému stromu, na tom stromě bylo nespočet větví. A na každé větvi byl klásek, každé zrnko tohoto klásku bylo velké jako džbán. Obilí vydávalo vůni misky, bylo bělejší než mléko, sladší než med. A z tohoto stromu vybrala 7 klásků, z nichž 2 sama snědla a 5 přinesla Adamovi (as). A Adam (as) přijal tyto klásky z jejích rukou – a přitom zapomněl na slib, který dal Alláhovi všemohoucímu – nepřiblížit se k zakázanému stromu. Potom Adam (as) snědl zakázané ovoce, stejně jako jedla Chava.“

ČTĚTE VÍCE
Jak zlepšit zelí vaječník?

Ibn Abbas (ra) říká:
„Jakmile Adam (as) ochutnal první ovoce, jeho koruna, kterou měl na hlavě, a nebeské šaty, do kterých byl oblečen, od něj odletěly. Prsteny, které na nich byly, mu sklouzly z prstů. Také všechno, co bylo na těle Khavy – oblečení, krása, šperky – všechno od ní odletělo. A když odlétali, všichni křičeli: „Ach, Adame! Váš smutek bude velmi dlouhý. Vaše zkušenost bude skvělá.” A když se loučili, řekli: “Loučíme se s tebou až do dne, kdy tě poznáme.”
A na jejich tělech nezůstalo nic, co na ně Alláh Všemohoucí nasadil. A každý z nich viděl hanbu toho druhého.
V této době Iblis po tom, co se stalo, utekl a také se schovával a schovával na nebeských cestách.
Adam (as) s křikem vykřikl, že je slyšet na všech nebesích i na všech zemích.
V Ráji prý nezůstal jediný tvor, který by neslyšel jeho pláč. Poté začal Adam (as) od tohoto plačícího stromu utíkat. Všechno, co bylo v ráji, se k němu začalo obracet a říkalo: “Kam můžeš utéct, ó ten, který jsi neposlechl Alláha?”
Od té chvíle začaly všechny strasti, všechny zážitky Adama (as). Jen Alláh Všemohoucí ví, kolik hořkosti Adam (as) poté zažil.
Proto je nutné, aby každý muslim věděl, že vůle Páně, kterou Alláh předurčil, musí být splněna a žádné stvoření nemůže zasahovat do vůle Alláha Všemohoucího.“

Sheikh Isamudin-Efendi (q.s.)